Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez biegłego rewidenta