Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP

Dostawa 20 sztuk autobusów o napędzie hybrydowym wraz z systemem biletowym

Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej

Dostawa 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV"