Status prawny – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Status prawny


 „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi powstała w dniu 10 maja 2010 r. zgodnie z Aktem Założycielskim, a rozpoczęła swoją działalność z dniem 07 czerwca 2010 r.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000359408
NIP: 725-202-58-42 nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście w dniu 18 czerwca 2010 r.,
REGON: 100893710 nadany przez Urząd Statystyczny w Łodzi w dniu 30 marca 2011 r.
Kapitał Zakładowy w wysokości 37.760.000,00 zł opłacony w całości.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.