Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.

Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja publiczna nieopublikowana na przedmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej "ŁKA" sp. z o.o., może być udostępniona na wniosek.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.  ).
 
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.  .).
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest informowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacje zostaną udostępnione, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania, które rozpatrywane jest w terminie 14 dni.
 
Osoby, które chcą uzyskać informacje z zakresu działania "ŁKA" sp. z o.o., proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
biuro@lka.lodzkie.pl 
w nagłówku maila prosimy o wpisanie: „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”
 
lub listownie na adres: 
 "Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.  Aleja Marszałka Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.
 
Autor:
Małgorzata Olszewska
Wersja:
5
Wyświetleń:
211
Publikacja:
Małgorzata Olszewska
Data publikacji:
2019-09-19 10:35
rejestr zmian
WersjaData publikacjiAutorWyświetlenia
1 2014-08-07 12:51 Małgorzata Olszewska 1902 zobacz
2 2016-05-24 15:35 Małgorzata Olszewska 1170 zobacz
3 2017-03-30 11:41 Małgorzata Olszewska 1208 zobacz
4 2019-09-18 16:54 Małgorzata Olszewska 77 zobacz
5 2019-09-19 10:35 Małgorzata Olszewska 211 zobacz