Przedmiot i cel działalności – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Przedmiot i cel działalności

 1. Cel działalności
  1. Zadaniem (celem) spółki jest wykonywanie zadania własnego województwa z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
  2. Spółka wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie transportu zbiorowego oraz jego funkcjonowania.
    
 2. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w dziedzinie:
  1. Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, to jest:
   1. 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski i międzymiastowy,
   2. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
   3. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
   4. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
   5. 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska.
  2. Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego i autobusowego, to jest:
   1. 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
   2. 35.1 – Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną;
   3. 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykl
   4. 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
   5. 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
   6. 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
   7. 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
   8. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
   9. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  3. Działalność pozostała :
a. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
b. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
c. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
d. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
e. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
f. 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
g. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.