Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP

Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej
 
Opracowanie „Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego, jako transportu niskoemisyjnego, dla potrzeb aplikacji w ramach RPO WŁ perspektywy 2014-2020”
 
Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"
 
Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej
 
Dostawa 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV"
 
Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej
 
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych