Świadczenie usługi dostępu do zasobów serwerowych - "chmura prywatna" – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie usługi dostępu do zasobów serwerowych - "chmura prywatna"

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1 - 7 do siwz w wersji edytowalnej
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu
Unieważnienie postępowania