Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2a i 2b do SWZ (formularze cenowe)

Załącznik nr 3  do SWZ (JEDZ)

Załączniki nr 1, 4-8 do SWZ edytowalne

Instrukcja wypełniania JEDZ

Link do postępowania na miniPortalu

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (8.10.2021)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  (8.10.2021)

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (18.10.2021)

Zmodyfikowane Załączniki 2a i 2b do SWZ (form. cenowe) (18.10.2021)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.10.2021)

Wyjaśnienia treści SWZ (19.10.2021)

Wyjaśnienie treści SWZ (20.10.2021)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania