Reklamacje i skargi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Reklamacje i skargi

 1. Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację:
 • z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
 • gdy nie zgadza się z treścią wezwania i może udowodnić, że posiada ważny;
 • w dniu przejazdu dokument przewozu (bilet imienny) lub ważny dokument poświadczający jego uprawnienie do ulgowego przejazdu.
 1. Reklamacje z tytułu:
 • sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania wezwania do zapłaty;
 • zawarcia umowy przewozu składa się nie później niż w ciągu 1 roku od dnia wykonania usługi przewozu.
 Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego, (jeżeli reklamacja wnoszona jest drogą pocztową) lub datę wpływu reklamacji do przewoźnika (jeżeli jest ona wnoszona osobiście lub drogą elektroniczną).
Reklamacje pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku zgłoszenia jej po upływie wskazanych terminów.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 • datę sporządzenia reklamacji;
 • nazwę i adres przewoźnika;
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
 • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
 • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);
 • wykaz załączonych dokumentów;
 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Reklamacje w związku z wystawionymi wezwaniami do zapłaty, oprócz w/w danych,
powinny zawierać serię i numer każdego z wystawionych wezwań do zapłaty.
 1. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz, poświadczenie o odstąpieniu od umowy przewozu wydane przez upoważnionego pracownika „ŁKA” sp. z o.o.) oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego pracownika „ŁKA” sp. z o.o., wystawcę, notariusza) innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów, biletu okresowego, lub dowodu wniesienia opłaty manipulacyjnej) związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.
        Dodatkowo do reklamacji dotyczących wystawionego wezwania należy dołączyć:
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie – w dniu odbywania przejazdu – uprawnienia do ulgowego przejazdu, oraz
 • odpowiednio oryginał biletu wydanego w pociągu lub wezwania do zapłaty, lub
 • dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej, na konto wskazane w wezwaniu do zapłaty.
 1. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia w/w warunków „ŁKA” sp. z o.o. wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez „ŁKA” sp. z o.o. uzupełnionej reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące odprawy i przewozu osób, rzeczy i zwierząt w tym również związane z wystawieniem w pociągu wezwania do zapłaty można składać:
  1. w punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów na przejazdy pociągami „ŁKA” sp. z o.o.;
  2. osobiście w siedzibie ”Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi;
  3. przesyłką pocztową na adres:
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o.
Al. Piłsudskiego 12,
90 – 051 Łódź.
Reklamacje dotyczące biletu internetowego lub biletu elektronicznego zakupionego za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów (i-ŁKA) lub innego kanału samoobsługowego, można składać również drogą internetową na adres:
 
reklamacje@lka.lodzkie.pl
 
7. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez „ŁKA” sp. z o.o.
 
8.   W przypadku złożenia odwołania przez podróżnego od nieuwzględnionej w całości lub w części reklamacji, przewoźnik w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania, może zmienić rozstrzygnięcie, gdy dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo, gdy zostały ujawnione nowe, istotne dla sprawy okoliczności, które nie były wcześniej znane.
 
9. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, „ŁKA” sp. z o.o. zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. Wydany w tym postępowaniu nakaz sądowy przedawnia się z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia nakazu.
 
Reklamacje z tytułu świadczonych usług przez przewoźnika są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane na zasadach ogólnych, przewidzianych w przepisach ustawy Prawo przewozowe i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266), §§ 23 i 24 Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA).