Kontrole zewnętrzne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Kontrole zewnętrzne

Zestawienie kontroli zewnętrznych *
L.p. Nazwa organu kontrolującego Data kontroli/audytu Zakres kontroli/audytu
1.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
 
09-09-2014 Przestrzeganie warunków określonych w licencjach.
2.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Gdańsku
od 30-09-2014
do 03-10-2014
Kontrola stopnia wdrożenia (w tym świadomości pracowników) oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).
3.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
27-11-2014 Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnej.
4.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 30-12-2014
do 02-01-2015
Kontrola obsady oraz kwalifikacji drużyn pociągowych w pociągach uruchamianych przez przewoźnika.
5.
Zespół Kontrolny Powołany
Przez Prezesa Rady Ministrów
13-04-2015 Kontrola kompleksowa wykonania zadań obronnych - zag. 7. Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa.
6. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz  REFUNDA sp. z o.o. 04-05-2015 Kontrola finansowa  w szczególności w zakresie wykorzystywania rekompensaty i jej rozliczenia oraz prowadzenie dokumentacji księgowej.
7. Centrum Unijnych Projektów Transportowych
od 18-05-2015
do 22-05-2015
Kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu nr POIiŚ.07.03.00-00-005/10.
8.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 10-12-2015
do 16-12-2015
Nadzór nad przygotowaniem do pracy w warunkach zimowych w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. 
9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
od 23-12-2015
do 15-02-2016
Kontrola budowy "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej".
10.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 26-02-2016
do 07-03-2016
Nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
11.
ZUS I Oddział w Łodzi,
Wydział Kontroli Płatników Składek
od 04-04-2016
do 12-04-2016
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
.
12.
PIP Okręgowy Inspektorat Pracy
w Łodzi
od 12-07-2016
do 09-08-2016
1. Prawna ochrona pracy, w tym BHP.                  
2. Przepisy dot. legalności zatrudnienia.                    
13.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 20-10-2016
do 16-11-2016
1. Nadzór nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, w tym nad wybranymi kryteriami SMS.                          
2. Nadzór nad spełnieniem warunków wydania licencji.
14.
Ministerstwo Infrastruktury
I Budownictwa
od 30-01-2017
do 10-02-2017
Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie okazjonalnych przewozów pasażerskich wykonywanych dla ŚDM.
15.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 14-02-2017
do 23-02-2017
Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie recertyfikacji.

16.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

od 18-05-2017

do 19-05-2017

Kontrola projektu "Budowa Łódzkiej Kolej Aglomeracyjnej Etap II".

17.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy we Wrocławiu

od 10-07-2017

do 31-07-2017

Nadzór nad wdrożeniem/ funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
18.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie

od 31-10-2017

do 16-11-2017

Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych oraz nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem.

19.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi

23-02-2018

Ocena warunków higieny pracy.

20.

Urząd Transportu Kolejowego

Oddział Terenowy w Warszawie

od 04-04-2018

do 13-04-2018

Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

21.

Urząd Transportu Kolejowego

Oddział Terenowy w Warszawie

od 11-09-2018

do 21-09-2018

Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty.
 
* Zestawienie nie zawiera kontroli skarbowych.