Kontrole zewnętrzne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Kontrole zewnętrzne

Zestawienie kontroli zewnętrznych *

L.p. Nazwa organu kontrolującego Data kontroli/audytu Zakres kontroli/audytu
1. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
09-09-2014 Przestrzeganie warunków określonych w licencjach.
2. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Gdańsku
od 30-09-2014
do 03-10-2014
Kontrola stopnia wdrożenia (w tym świadomości pracowników) oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).
3. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
27-11-2014 Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnej.
4. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 30-12-2014
do 02-01-2015
Kontrola obsady oraz kwalifikacji drużyn pociągowych w pociągach uruchamianych przez przewoźnika.
5. Zespół Kontrolny Powołany
Przez Prezesa Rady Ministrów
13-04-2015 Kontrola kompleksowa wykonania zadań obronnych — zag. 7. Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa.
6. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz  REFUNDA sp. z o.o. 04-05-2015 Kontrola finansowa w szczególności w zakresie wykorzystywania rekompensaty i jej rozliczenia oraz prowadzenie dokumentacji księgowej.
7. Centrum Unijnych Projektów Transportowych od 18-05-2015
do 22-05-2015
Kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu nr POIiŚ.07.03.00-00-005/10.
8. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 10-12-2015
do 16-12-2015
Nadzór nad przygotowaniem do pracy w warunkach zimowych w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
od 23-12-2015
do 15-02-2016
Kontrola budowy „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”.
10. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 26-02-2016
do 07-03-2016
Nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
11. ZUS I Oddział w Łodzi,
Wydział Kontroli Płatników Składek
od 04-04-2016
do 12-04-2016
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
12. PIP Okręgowy Inspektorat Pracy
w Łodzi
od 12-07-2016
do 09-08-2016
1. Prawna ochrona pracy, w tym BHP.
2. Przepisy dot. legalności zatrudnienia.
13. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 20-10-2016
do 16-11-2016
1. Nadzór nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, w tym nad wybranymi kryteriami SMS.
2. Nadzór nad spełnieniem warunków wydania licencji.
14. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa od 30-01-2017
do 10-02-2017
Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie okazjonalnych przewozów pasażerskich wykonywanych dla ŚDM.
15. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 14-02-2017
do 23-02-2017
Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie recertyfikacji.
16. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
od 18-05-2017
do 19-05-2017
Kontrola projektu „Budowa Łódzkiej Kolej Aglomeracyjnej Etap II”.
17. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy we Wrocławiu
od 10-07-2017
do 31-07-2017
Nadzór nad wdrożeniem/ funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
18. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 31-10-2017
do 16-11-2017
Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych oraz nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem.
19. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi 23-02-2018 Ocena warunków higieny pracy.
20. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 04-04-2018
do 13-04-2018
Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
21. Grupa Gomułka – Audyt sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. od 28-05-2018
do 15-06-2018
Kontrola finansowa z audytem Operatora w zakresie weryfikacji rekompensaty za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.217 r.
22. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 11-09-2018
do 21-09-2018
Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty.
23. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
od 03-01-2019
do 15-02-2019
Ocena wykorzystania dotacji z budżetu Państwa w 2018 r.
24. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 31-01-2019
do 11-02-2019
1. Nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem.
2. Nadzór nad czasem pracy maszynisty.
25. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego od 11-03-2019
do 13-03-2019
Kontrola planowa projektu w trakcie realizacji nr RPLD.03.04.00-10-001/16.
26. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi od 15-03-2019
do 15-04-2019
Audyt projektu „Budowa ŁKA etap” RPLD.03.04.00-10-001/16.
27. Centrum Unijnych Projektów Transportowych od 08-04-2019
do 12-04-2019
Kontrola trwałości projektu nr POIiŚ.07.03.00-00-005/10 „Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”.
28. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 16-05-2019
do 31-05-2019
Nadzór nad przestrzeganiem warunków określonych w posiadanej licencji przewoźnika kolejowego.
29. Grupa Gomułka – Audyt sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. od 04-06-2019
do 11-06-2019
Kontrola finansowa z audytem Operatora w zakresie weryfikacji rekompensaty za 2018 r.
30. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego od 03-10-2019
do 04-10-2019
Kontrola planowa projektu w trakcie realizacji nr RPLD.03.04.00-10-0003/18.
31. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 06-11-2019
do 18-11-2019
Kontrola w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków szkolenia wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty.
32. Archiwum Państwowe w Łodzi od 20-12-2019 Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
33. Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Poznaniu od 20-01-2020
do 05-02-2020
Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem. 
34. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE od 23-01-2020
do 18-02-2020
Audyt RPO WŁ projekt RPLD.03.04.00-10-0001/16 „Budowa ŁKA – Etap II”.
35. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds.Regionalnego Programu Operacyjnego od 05-02-2020
do 07-02-2020
Kontrola planowa projektu w trakcie realizacji nr RPLD.03.04.00-10-0001/16.
36. Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Poznaniu od 10-03-2020
do 20-03-2020
Utrzymanie pojazdów kolejowych. Realizacja przewozów. Informacje DSAT.
37. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
od 14-05-2020
do 20-07-2020
Bezpieczeństwo eksploatacji pasażerskiego taboru kolejowego
38. IAS w Łodzi wydział ICE 01.06.2020
do 27.07.2020
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budźetu Unii Europejskiej  w ramach RPOWŁ 2014-2020. projekt RPLD.03.04.00-10-0001/16-18 „Budowa ŁKA — II Etap II”.
39. International Management Services Sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. od 03.06.2020 Kontrola finansowa z audytem ŁKA w zakresie weryfikacji rekompensaty za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
40. Ministerstwo Infrastruktury od 09.06.2020 Kontrola prawidłowości sporządzenia rozliczeń w ramach dotacji na dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów.
41. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 15.10.2020
do 23.10.2020
Kontrola w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków szkolenia wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty.
42. Grupa Gomułka - Audyt sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 17.06.2020 Audyt weryfikacji rekompensaty wypłaconej na podstawie umowy nr 21/2015 z dnia 31.12.2015 r. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
43. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 05.07.2021
do 12.07.2021
Kontrola w zakresie przygotowania i realizacji procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy z uwzględnieniem funkcjonowania zastępczej komunikacji autobusowej (Zgierz-Łęczyca).
44. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Kontroli Projektów od 24-08-2021
do 25-08-2021
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu „Budowa ŁKA Etap III”
45. ZUS I Oddział w Łodzi od 24-11-2021
do 28-12-2021
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
46. Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Krakowie
od 15-02-2022
do 07-03-2022
Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
47. REFUNDA Maciocha i Wspólnicy sp. k. oraz REFUNDA sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. od 03.06.2022 Audyt weryfikacji rekompensaty wypłaconej na podstawie umowy nr 21/2015 z dnia 31.12.2015 r. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.
48. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi od 28.08.2022  do 21.10.2022 Audyt projektu "Budowa ŁKA etap IV".
       

* Zestawienie nie zawiera kontroli skarbowych.