Kontrole zewnętrzne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Kontrole zewnętrzne

Zestawienie kontroli zewnętrznych *
L.p. Nazwa organu kontrolującego Data kontroli/audytu Zakres kontroli/audytu
1.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
 
09-09-2014 Przestrzeganie warunków określonych w licencjach.
2.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Gdańsku
od 30-09-2014
do 03-10-2014
Kontrola stopnia wdrożenia (w tym świadomości pracowników) oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).
3.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
27-11-2014 Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnej.
4.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 30-12-2014
do 02-01-2015
Kontrola obsady oraz kwalifikacji drużyn pociągowych w pociągach uruchamianych przez przewoźnika.
5.
Zespół Kontrolny Powołany
Przez Prezesa Rady Ministrów
13-04-2015 Kontrola kompleksowa wykonania zadań obronnych - zag. 7. Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa.
6. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz  REFUNDA sp. z o.o. 04-05-2015 Kontrola finansowa  w szczególności w zakresie wykorzystywania rekompensaty i jej rozliczenia oraz prowadzenie dokumentacji księgowej.
7. Centrum Unijnych Projektów Transportowych
od 18-05-2015
do 22-05-2015
Kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu nr POIiŚ.07.03.00-00-005/10.
8.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 10-12-2015
do 16-12-2015
Nadzór nad przygotowaniem do pracy w warunkach zimowych w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. 
9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
od 23-12-2015
do 15-02-2016
Kontrola budowy "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej".
10.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 26-02-2016
do 07-03-2016
Nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
11.
ZUS I Oddział w Łodzi,
Wydział Kontroli Płatników Składek
od 04-04-2016
do 12-04-2016
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
.
12.
PIP Okręgowy Inspektorat Pracy
w Łodzi
od 12-07-2016
do 09-08-2016
1. Prawna ochrona pracy, w tym BHP.                  
2. Przepisy dot. legalności zatrudnienia.                    
13.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 20-10-2016
do 16-11-2016
1. Nadzór nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, w tym nad wybranymi kryteriami SMS.                          
2. Nadzór nad spełnieniem warunków wydania licencji.
14.
Ministerstwo Infrastruktury
I Budownictwa
od 30-01-2017
do 10-02-2017
Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie okazjonalnych przewozów pasażerskich wykonywanych dla ŚDM.
15.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 14-02-2017
do 23-02-2017
Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie recertyfikacji.

16.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

od 18-05-2017

do 19-05-2017

Kontrola projektu "Budowa Łódzkiej Kolej Aglomeracyjnej Etap II".

17.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy we Wrocławiu

od 10-07-2017

do 31-07-2017

Nadzór nad wdrożeniem/ funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
18.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie

od 31-10-2017

do 16-11-2017

Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych oraz nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem.

19.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi

23-02-2018

Ocena warunków higieny pracy.

20.

Urząd Transportu Kolejowego

Oddział Terenowy w Warszawie

od 04-04-2018

do 13-04-2018

Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

21. Grupa Gomułka - Audyt sp. z o.o.

od 28-05-2018

do 15-06-2018

Kontrola finansowa z audytem Operatora w zakresie weryfikacji rekompensaty za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.217 r.
22.

Urząd Transportu Kolejowego

Oddział Terenowy w Warszawie

od 11-09-2018

do 21-09-2018

Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty.
23. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

od 03-01-2019

do 15-02-2019

Ocena wykorzystania dotacji z budżetu Państwa w 2018 r.
24.

Urząd Transportu Kolejowego

Oddział Terenowy w Warszawie

od 31-01-2019

do 11-02-2019

1. Nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem.
2. Nadzór nad czasem pracy maszynisty.
25.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

od 11-03-2019

do 13-03-2019

Kontrola planowa projektu w trakcie realizacji nr RPLD.03.04.00-10-001/16.
26. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

od 15-03-2019

do 15-04-2019

Audyt projektu "Budowa ŁKA etap" RPLD.03.04.00-10-001/16.
27. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

od  08-04-2019

do 12-04-2019
Kontrola trwałości projektu nr POIiŚ.07.03.00-00-005/10 "Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej".
 
28.

Urząd Transportu Kolejowego

Oddział Terenowy w Warszawie

od 16-05-2019

do 31-05-2019

Nadzór nad przestrzeganiem warunków określonych w posiadanej licencji przewoźnika kolejowego.
29. Grupa Gomułka - Audyt sp. z o.o.
 

od 04-06-2019

do 11-06-2019

Kontrola finansowa z audytem Operatora w zakresie weryfikacji rekompensaty za 2018 r.
30. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

od 03-10-2019

do 04-10-2019

Kontrola planowa projektu w trakcie realizacji nr RPLD.03.04.00-10-0003/18.

31.

 

Urząd Transportu Kolejowego

Oddział Terenowy w Warszawie

od 06-11-2019

do 18-11-2019

Kontrola w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków szkolenia wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty.
32. Archiwum Państwowe w Łodzi

od 20.12-2019

 

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
33. Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Poznaniu

od 20-01-2020

do 05-02-2020

Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem. 
34. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE

od 23-01-2020

do 18-02-2020

Audyt RPO WŁ projekt RPLD.03.04.00-10-0001/16 " Budowa  ŁKA Etap II".

35. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds.Regionalnego Programu Operacyjnego

od 05-02-2020

do 07-02-2020

Kontrola planowa projektu w trakcie realizacji nr RPLD.03.04.00-10-0001/16.

36. Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Poznaniu

od 10-03-2020

do 20-03-2020

Utrzymanie pojazdów kolejowych. Realizacja przewozów. Informacje DSAT.

37. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

od 14-05-2020

do 20-07-2020

Bezpieczeństwo eksploatacji pasażerskiego taboru kolejowego

38. 

IAS w Łodzi wydział ICE

01.06.2020

do 27.07.2020

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budźetu Unii Europejskiej  w ramach RPOWŁ 2014-2020. projekt RPLD.03.04.00-10-0001/16-18 "Budowa ŁKA - II Etap".

39.

International Management Services Sp. z o.o.

od 03.06.2020

Kontrola finansowa z audytem ŁKA w zakresie weryfikacji rekompensaty za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

40.

Ministerstwo Infrastruktury

od 09.06.2020

Kontrola prawidłowości sporządzenia rozliczeń w ramach dotacji na dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów.

 
* Zestawienie nie zawiera kontroli skarbowych.