Informacje ogólne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Informacje ogólne

W sprawach związanych z przedmiotem działalności Spółki można zgłaszać się kierując pisma na adres Spółki lub osobiście w sekretariacie Spółki.
 
Sprawy załatwiane są w kolejności ich wpływu, chyba, że z uwagi na szczególny interes społeczny, bezpieczeństwo podróżnych lub inne szczególne przesłanki, uzasadniona jest odmienna kolejność załatwienia.
 
Sprawy rozpatrywane są w formie pisemnej. W szczególnych przypadkach, gdy przedmiot sprawy na to pozwala, dopuszczalna jest ustna forma jej załatwienia. Dotyczy to zwłaszcza spraw wniesionych ustnie bezpośrednio lub telefonicznie.
Szczegółowe dane kontaktowe w  zakładce Dane Spółki