Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II" – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
Załączniki nr 1 oraz 3 -9 do IDW w wersji do edycji
Załącznik nr 2 do IDW w wersji do edycji
Część II - Opis Przedmiotu Zamówienia
Część III - Istotne Postanowienia Umowy
 
Informacja o złożeniu odwołania nr 1 wraz z jego kopią
Informacja o złożeniu odwołania nr 2 wraz z jego kopią
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)
 
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu